Дасгалын эрчмийн хяналт- шинжилгээ

Хувь хүн өөрийн хийж буй дасгалынхаа эрчмийг хянахын тулд зүрхний цохилтын тоогоо үнэн зөв, бодитой тодорхойлох ач холбогдлыг ойлгон ухамсарласан байна. Дасгал хийх явцад бодит нөхцөл  байдлыг ойлгон ухамсарлаж мэдрэхэд хувь хүний чадвар маш чухал үүрэгтэй.

Итгэл үнэмшл , хичээл зүтгэл

Тухайн хүн өөрийн урьдчилан тооцож, хүлээн байсан мэдрэмжээ гол болголгүйгээр бодит байдалд үнэн зөв үнэлгээ  дүгнэлт өгөх ёстой.

Иймээс амьсгалын тоо, гар хөл ядарч сульдах, ядрах зэрэг биед илэрч байгаа бодит шинж тэмдэгүүдийг сайтар ажиглах нь зүйтэй. Хэрэв дээр дурьсан шинж тэмдгүүд илэрч байвал дасгал хийх  эрчмээ бууруулах ба зөвлөгөө авах шаардлагатай байгааг илтгэнэ. Дасгалын эрчмийг хянах хамгийн хялбар арга бол “Ярих Сорил” юм.

Ярих Сорил ( өөрийгөө үнэлэх)

Дасгалын үед:

  • Дасгал хийх явцад амьсгал гаргахад бэрхшээлтэй байх эсвэл ярьж чадахгүй байвал дасгалын эрчим хэт их байна.

  • Дасгал хийх явцдаа дуулж чадаж байвал дасгалын эрчим хангалттай бус бага байгааг илтгэнэ.

  • Чөлөөтэй ярьж чадаж байвал дасгалын эрчим тохирч байна

Зүрхний цохилтын давтамжийг тооцох

Дасгалын эрчим тухайн хүнд хэр зэрэг тохирч байгаа эсэхийг дасгал хийж байх үеийн зүрхний цохилт -ын давтамжийн тоогоор тодорхойлж болно. Дунд зэргийн эрчимтэй дасгалын үед тухайн хүний зүрхний цохилтын тоо нь байвал зохих дээд хэмжээний 50-70%-ийн үзүүлэлттэй тэнцүү байх ёстой.

Зүрхний цохилтын тоог тооцох

1-р түвшин: Тайван байх үеийн зүрхний цохилтын (ТЗЦТ) тоог тодорхойлох

• Дуугүй тайван суугаад 1 минутын турш зүрхний цохилтын тоог тоолно. Зүрхний цохилтын тоо нь судасны лугшилтын тоотой тэнцүү байдаг.

2-р түвшин: Зүрхний цохилтын хамгийн дээд хэмжээг (ЗЦДХ) тодорхойлох

• 220 гэсэн тогтмол тооноос тухайн хүний насыг хасаж тооцно.

ЗЦДХ = 220- нас

3 – р түвшин: зүрхний цохилтын зохистой хэмжээг тодорхойлох (ЗЦЗХ)

• Дасгалын үед зүрхний цохилтын тоо нь зүрхний цохилтын хамгийн дээд хэмжээний 50 – 70% -тай тэнцэж байх ёстой.

Жишээ нь: 40 настай хүний зүрхний цохилтын байж болох дээд хэмжээг олцгооё.

ЗЦЗХ = 220 -40 = 180

Дээрхи тооцооноос харахад 40 настай хүний зүрхний цохилтын байж болох хамгийн дээд хэмжээ нь 180 байна. Үүнээс үндэслэн дасгал хийх явцад байвал зохих зүрхний цохилтын тоог олцгооё.

50% байх түвшин: 180 х 0,50 = 90

70% байх түвшин: 180х 0,70 = 126

Дасгал хийх үеийн зүрхний цохилтын тоо 90-126 байвал тухайн дасгалын эрчим танд тохирч байгааг илтгэнэ.

Таны хийж байгаа дасгалын эрчим заавал хамгийн дээд хэмжээнд байх албагүй.

Хэрэв та дундаж насны хүн бол дасгал хийж эхлэхдээ дасгалын эрчим ба ачааллыг 50-60 хувь байхаар тохируулах ба улмаар ачаалал ба эрчмийг аажим нэмэгдүүлж зохих түвшинд хүргэнэ.

Харин 50 ба түүнээс дээш насны ахмадуудын хувьд зүрхний цохилтын тоог арай бага байхаар тооцдог бөгөөд дасгал хийх үеийн ЗЦЗХ нь ЗЦДХ-ний 40 – 50 хувь байх ёстой. Жин хасах зорилгоор  дасгал хийж байгаа тохиолдолд ЗЦЗХ нь 60 – 75 хувь байвал зохих ба дасгал хийх 20-30 минутын туршид энэхүү түвшингээ хадгалж байна. Гагцхүү тамирчид л тэмцээн уралдаанд бэлтгэх дасгал  сургуулилтын үед ачаалал ба эрчмийн хамгийн дээд түвшин (75 -85 хувь)-д хүртэл нэмэгдүүлсэн хурд ба эрчимтэй дасгал хийж болно.

Дасгалын эрчмийг хянах

Хөнгөн эсвэл маш хөнгөн дасгал. зүрхний цохилтын тоо нь тухайн хүний наснаас хамаарч ЗЦДХ-ний 50 хувь ба түүнээс бага байна. Дунд зэргийн ачаалалтай дасгал. зүрхний цохилтын тоо нь тухайн  хүний наснаас хамаарч ЗЦДХ-ний 50- 70 хувь байх ба тодорхой хэмнэлттэй хөдөлгөөнүүд байдаг. Өндөр ачаалалтай дасгал зүрхний цохилтын тоо нь тухайн хүний наснаас хамаарч ЗЦДХ-ний 70 хувь ба түүнээс дээш байх ба тодорхой хэмнэлттэй хөдөлгөөнүүд байна.

1 thought on “Дасгалын эрчмийн хяналт- шинжилгээ”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.