Илүүдэл жин (таргалалт)

Насанд хүрэгсдийн дунд илүүдэл жин, таргалалт ихэссэн нь хүнс, хоолны хэрэглээтэй холбоотой ХБӨ-нд өртөх эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Илүүдэл жин, ялангуяа төвийн таргалалт нь ЗСӨ-нд өртөх  гол ЭХЗ юм.

“ХБӨ-ий эрсдэлт хүчин зүйлсийн түвшин тогтоох” суурь судалгаагаар 15-64 насны хүн амын 31.6 хувь нь илүүдэл жин ба таргалалтай, үүнээс 21.8 хувь илүүдэл жинтэй, 9.8 хувь  таргалалттай байна. БЖИ-ийн үзүүлэлтээр илүүдэл жин ба таргалалттай хүний эзлэх хувь нас ахих тутам нэмэгдэх хандлагатай байгаа бөгөөд бүх насны бүлэгт илүүдэл жин, таргалалттай  эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь эрэгтэйчүүдээс харьцангуй өндөр байна. Төвийн таргалалт 15-64 насны эмэгтэйчүүдэд эрэгтэйчүүдээс 2 дахин их, 35-64 насны эмэгтэйчүүдийн 60 гаруй хувь нь төвийн  таргалалттай байна.

Та үүнийг мэдэх үү ?

Илүүдэл жин ба тураал нь эрүүл мэндэд эрсдэл учруулдаг

5 thoughts on “Илүүдэл жин (таргалалт)”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.