Зохистой хооллох дадал

Хооллох дадалтай холбоотой ХБӨ-ий асуудлыг шийдвэрлэхэд дараахь 3 үндсэн зарчмыг баримтлана. Үүнд:

Биеийн жин -гээ хэвийн хэмжээнд барих

  • Зөв зохистой хооллох
  • Хүнс, хоолоо зөв сонгох

Зохистой хооллох дадлыг дэмжих эдгээр 3 үндсэн зарчим нь зонхилон тохиолдох ХБӨ-өөс сэргийлэх гол түлхүүр болно. Зарчим бүр нь өвөрмөц зорилттой. Эрүүл мэндийн ажилтнууд тэдгээрийг олон нийтэд түгээж, тэдэнтэй хуваалцах үүрэгтэй гэдгээ маш сайн ойлгох хэрэгтэй.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.