Леводопа+Карбидопа

Шахмал хэлбэртэй (карбидопа 10 мг + леводопа 100 мг, карбидопа 25 мг +  леводопа 100 мг, карбидопа 25 мг + леводопа 250 мг), леводопа нь паркинсонизмын үед салгалалтыг дарах буюу бууруулах үйлчлэлтэй бөгөөд карбидопа нь леводопын  гематоэнцефалик саадыг давах боломжийг нэмэгдүүлдэг байна.

Read more