Лозартан

25мг, 50мг шахмал хэлбэртэй, ангиотензин II рецепторын антогонист,  артерийн гипертензийн эсрэг үйлчлэлтэй шинэ үеийн эм бөгөөд түүнийг артерийн  гипертензийн эмчилгээнд дангаар нь болон бусад эмтэй хавсарган хэрэглэнэ.

Read more