Изосорбид мононитрат

10мг, 20мг, 40мг шахмал, 1%-1мл туншил хэлбэртэй,  захын болон титэм судсыг тэлэх, миокардын хүчилтөрөгчийг хэрэгцээг багасгах,  цусны бага эргэлтийн даралтыг бууруулах зэрэг үйлчлэлтэй тул стенокардийн хөдлөлтөөс сэргийлэх, зүрхний архаг дутмагшил, бага эргэлтийн гипертензийн  эмчилгээнд хэрэглэдэг.

Read more