Дасгалын эрчмийн хяналт- шинжилгээ

Хувь хүн өөрийн хийж буй дасгалынхаа эрчмийг хянахын тулд зүрхний цохилтын тоогоо үнэн зөв, бодитой тодорхойлох ач холбогдлыг ойлгон ухамсарласан байна. Дасгал хийх явцад бодит нөхцөл  байдлыг ойлгон ухамсарлаж мэдрэхэд хувь хүний чадвар маш чухал үүрэгтэй.

Read more