Глицерилтринитрат

0,15 мг, 0,3 мг, 0,5 мг шахмал (хэлэн дор тавих), 2,5 мг, 6,5  мг, 9 мг капсул, 2,6 мг, 6,5 мг шахмал (хүлхэх зориулалтын), 0,5 мг|мл, 0,8 мг|мл, 5  мг|мл, 10 мг|мл туншил (судсанд тарих), 2%-ын тос (арьсанд түрхэх), 0,1 мг|цаг, 0,2  мг|цаг, 0,4 мг|цаг, 0,6 мг|цаг тун бүхий арьсанд наах зориулалтын хэлбэртэй байдаг.

Read more