Эцгийн үүрэг хариуцлага

Эцгийн үүрэг хариуцлага өөрчлөгдөх нь мэдээж. Олонх эрчүүд эцэг болох гэж байгаагаа сайтар ухаарсан атлаа яаж бэлтгэхээ мэддэггүй. Эмэгтэйчүүд хүүхэд төрүүлэх, өсгөх, хүмүүжүүлэх асуудлыг зөвхөн өөрийн хийх ёстой асуудал хэмээн тооцох нь маш буруу үр дүнд хүргэдэг.

Read more